Entegre Lojistik Destek

 

Giriş:

Entegre Lojistik Destek Sistemi,  satın alınacak Sistem/Platformun ömür devri boyunca, Sistemin ve Sisteme ilişkin Lojistik Desteğin Tanımı, Tasarımı, Geliştirilmesi, Üretimi, Temini, Konuşlandırılması, İşletimi, Desteği ve Kullanımdan Kaldırılması Faaliyetlerini maliyet etkin olarak planlayan ve bu planın uygulanmasını sağlayan tüm İdari ve Teknik aktivitelerin gerçekleştirildiği süreçtir.

 Genel olarak Entegre Lojistik Destek Elemanları:

 • Bakım Planı,
 • İşgücü ve Personel Planı,
 • İkmal Desteği,
 • Destek ve Test Ekipmanları,
 • Eğitim ve Eğitim Araçları,
 • Teknik Dokümantasyon,
 • Bilgisayar Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri,
 • Paketleme, Taşıma Depolama ve Ulaştırma,
 • Tesis İhtiyaçları Planı, 
 •  Güvenilirlik ve Bakım Yapılabilirlik Planları.

 Bu plan ve analizlerin temelinde yatan Lojistik Destek Analizleridir (LDA). Bu temel daima göz önünde bulundurulmalıdır.

ELD Hizmet Yaklaşım:

Entegre Lojistik Destek Elemanları Açıklamaları:

Bakım Planı

Bir sistemi destekleyebilecek bir bakım programı geliştirmek ve daha sonra gerekli olan detaylı bakım faaliyetlerinin planlanması sorumluluğudur. Alt yüklenicilerden temin edilecek verilere dayanarak TURKMARIN tarafından bakım planları oluşturulabilecektir.

Lojistik Analizler sonrasında, Gemi Sistem ve Alt Sistemleri ile ilgili Planlı Bakım Sistemi, TURKMARIN tarafından oluşturulabilecektir. Bu sistem için gereken bakım kartlarının basılı olarak teslimi de yapılabilecektir.

Analizler sonrasında, bakım ve onarımlar için gerekli;

  • Sarf malzemeleri,
  • El aletleri,
  • Özel takım ve avadanlıklar

tespit edilebilecektir.

İnsan Gücü ve Personel Planı

Sistemin etkin kullanımı için gerekli olan personel sayısı ile yetenek seviyelerinin belirlemesini kapsar.

Bu plan ve icrası Son Kullanıcı tarafından yerine getirilecek olsa da, personele verilecek eğitimlerin planlanması ve seviyesinin belirlenmesinde ihtiyaç duyulacak destek TURKMARIN tarafından sağlanabilecektir.

İkmal Desteği

Bakım faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan sarf ve tamirlik malzemeler ile sistem yedeklerinin doğru zamanda, doğru yerde, istenilen özelliklerde hazır bulundurulmasının planlanmasıdır.

Hazır olma isterlerini karşılayacak şekilde yapılan lojistik analizler sonrasında tespit edilen yedek parça listeleri üzerinde, gerekli optimizasyon analizleri TURKMARIN tarafından yapılarak Son Kullanıcıya tavsiyeler ve öneriler sunulabilecektir.

Destek ve Test Ekipmanları

Sistem faaliyetinin sağlanması amacıyla; doğrudan yada bakım aktiviteleri kapsamında, dolaylı olarak ihtiyaç duyulan destek ve test ekipmanlarının yönetilmesidir.

Destek ve Test ekipmanları Proje kapsamında sağlanmaktadır. TURKMARIN tarafından yapılacak lojistik analizler sonrasında gerekli destek ve test ekipmanları kolayca tespit edilebilecektir.

Eğitim ve Eğitim Araçları

Organizasyon bünyesindeki personelin; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygun eğitim programlarının geliştirilmesini kapsar.

Teknik Dokümantasyon

Sistem kullanıcısı ve bakımcı personelin; sistemin etkin kullanımı ve bakımı ile ilgili olarak ihtiyaç duyacağı tüm teknik dokümantasyon ihtiyacının belirlenmesi ve güncelliğinin muhafaza edilmesi sorumluluğudur.

Çalıştırma talimatlarının yanısıra sistemin Periyodik Bakım, Arıza Onarım yöntemlerini içerir. Resimli Parça Katalogları da teknik dokümanlar içinde yer alacaktır.

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri Kaynakları

Bir sistemin etkin kullanımı ve yönetimi için ihtiyaç duyulacak bilgisayar teknolojileri ve bilgi sistemleri ihtiyacının belirlenmesi ve mevcut sistemler ile entegrasyonun ortaya konması, sağlanması TURKMARIN tarafından yapılabilecektir.

Paketleme, Taşıma, Depolama ve Ulaştırma

Sistemin Paketlenmesi, Taşınması, Depolanması ve ulaştırması ile ilgili önlemler ile prosedürlerin geliştirilmesini kapsar. Üretici firme tarafından ilk sevkiyatta uygulanmasının yanısıra Sistem/Alt Sistemlerin ömür devri boyunca biryerden başka bir yara nakli sırasında, Son Kullanıcı tarafından uygulanacak yöntem ve önlemleri kapsamaktadır.

Tesis İhtiyaçları

Sistemlerinin bakımı ve personelin eğitimi için gereksinim duyulan tesis özelliklerinin belirlenmesi ve tesisinin tedariki ile kullanım esaslarının  tanımlanmasını kapsar.

Son Kullanıcı tarafından gerek duyulması halinde, yeni Sistem ve Cihazlar için ilave altyapı ihtiyaç çalışması yapılması istenebilir. Böyle bir ihtiyaç duyulması halinde, TURKMARIN tarafından altyapı ihtiyaç raporu hazırlanabilecektir. Böylece belirlenecek ihtiyaçların nihai değerlendirmesi yapılarak, bu ihtiyaçların;

  • Mevcut tesis imkanlarıyla karşılanabileceği,
  • Mevcut tesislerde değişiklik yapmak suretiyle karşılanabileceği veya,
  • Yeni tesis yapmak suretiyle karşılanacak olanlar şeklinde

 ayrı ayrı tespit yapılacaktır.

Ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarının mevcut tesislerde değişiklik yapmak veya yeni tesis yapmak suretiyle karşılanacak olması halinde, gerekli yatırımlar planlanarak karşılanabilecektir.

Güvenilirlik ve Bakım Yapılabilirlik

Bir sistemin arızalanmadan ne kadar süre kullanılacağını ve arızalanması durumunda tamirinin ne kadar süreceği, güven derecelerinin tayini ve bakım yapılabilirlik metodolojilerinin geliştirilmesini kapsar.

Harekat ihtiyaçları, Platform ve Sistemlerinin belirli yüzdelerde kullanılabilir ve fonksiyonlarını yerine getirebilir olmasını gerektirir. Sistem seçimi sonrasında, elde mevcut verilerle bu hazır olma isterinin karşılandığının Son Kullanıcıya gösterilmesi gerekmektedir.